Zadzwoń: +48 692 822 007 lub Napisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

General Jan Wojciech Kiwerski  Oliwa Łodz 1995

Generał Jan Wojciech Kiwerski „Oliwa”, Łódź 1995

Książka przedstawia życie i działalność generała Jana Wojciecha Kiwerskiego, dowódcy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK – oficera dyplomowanego w korpusie saperów armii II Rzeczypospolitej, bohatera podziemnej Warszawy i bitwy kowelskiej, wielkiego patrioty i żołnierza.

 

 

 

 

Stefan Franciszek Sokol Komisarz Rzadu w Gdyni Pelplin 2002

Stefan Franciszek Sokół Komisarz Rządu w Gdyni, Pelplin 2002

Bohaterem monografii jest Stefan Franciszek Sokół magister prawa, legionista I Brygady Legionów Polskich, wicewojewoda stanisławowski, ale przede wszystkim Komisarz Rządu w Gdyni i współpracownik inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego. W biografii najbardziej szczegółowo zostały przebadane okresy pracy na stanowisku Komisarza Rządu II Rzeczypospolitej w Gdyni w latach 1933-1939 i w Delegaturze Rządu dla Spraw Wybrzeża w latach 1945-1947.

 

 

 

Polwysep Helski Historia orezem pisana Torun 2009

Półwysep Helski Historia orężem pisana, Toruń 2009

Wybór Półwyspu Helskiego jako przedmiotu badań nie był dziełem przypadku. Z nim związane są dzieje polskiej floty, Puck był pierwszym portem wojennym Rzeczypospolitej, na półwyspie Władysław IV wybudował forty wzmacniające obronę wybrzeża, wreszcie w latach międzywojennych utworzono rejon umocniony, a po wojnie ulokowano tu znakomitą część floty wojennej z zadaniem obrony wybrzeża w nowej rzeczywistości geopolitycznej.

 

 

 

 

Czlowiek w Europie Tom 2 Czlowiek wobec problemow XIX i XX wieku Torun 2011

Człowiek wobec problemów XIX i XX wieku, t. 2, Człowiek w Europie, Toruń 2011

O wieku XX-tym zwykło się mówić jak o czasach przeklętych, przepełnionych dwiema wojnami światowymi, zbrodniczymi totalitaryzmami, nieszczęściem wysiedleń czy tez prób eksterminacji całych narodów. A pomimo tych wszystkich nieszczęść człowiek pozostał człowiekiem. To on właśnie pozostaje w centrum uwagi Autorów, których teksty pozwoliły na powstanie tego tomu rozważań o ludzkich dziejach.

 

 

 

 

Czlowiek w Europie Tom 5 W poszukiwaniu roznorodnosci Torun 2012

W poszukiwaniu różnorodności, t. 5, Człowiek w Europie, Toruń 2012

Karta historii - obciążona dziejami Europy i cywilizacji, którą zrodziła - pokazuje nam, ze na horyzoncie jawią się nowe wyzwania i niestety zagrożenia. Nieustannie próbujmy odpowiedzieć na pytania jakie i dlaczego? Czy pamięć obciążona przeszłością nie stanowi nadmiernej przeszkody w konstruowaniu przyszłości? Czy ważna i potrzebna jest integracja europejska? Czy można ją budować bez pamięci i analizy przemian cywilizacyjnych? To zaledwie sygnalne problemy tej publikacji.

 

 

 

Gdynia i jej wladze w latach 1926 1950 Torun 2013

Gdynia i jej władze w latach 1926-1950 Główne problemy polskiej administracji publicznej, Toruń 2013

Z jednej strony celem pracy jest przedstawienie problemowo struktury instytucji miejskich, wynikających z treści i charakteru właściwych aktów prawnych. Z drugiej strony trudno o przedstawienie tych organów jedynie chronologicznie, wg ustalonego z góry modelu. Dynamika przemian miasta nie pozwala na ujęcie tej problematyki wg jednej skali, zakresu i metod działania. Dlatego dodatkowym celem pracy było nie tyle samo przedstawienie dziejów czy historii rozwoju instytucji miejskich, ile scharakteryzowanie ich pod względem organizacyjno-funkcjonalnym w układzie czasowo-przestrzennym, odmiennym dla okresu przedwojennego i po roku 1945 na tle rozwoju samego miasta.

 

 

XIII Forum Historykow Wojskowosci Gdynia 2016 Tom II Tym co polskosc zachowali i o nia walczyli Oswiecim 2016

Tym, co polskość zachowali i o nią walczyli, t. II, XIII Forum Historyków Wojskowości Gdynia 2016, Oświęcim 2016

Drugi tom studiów, w którym stawiane było pytanie o powinności żołnierskie. Zawiera grupę rozważań grupy polskich intelektualistów, odnoszących się do niełatwych dla polaków lat XIX i pierwszej połowy XX wieku. Lat, które charakteryzuje wielopokoleniowa walka narodu o przetrwanie i odzyskanie należnego od stuleci miejsca wśród społeczności świata.

 

 

 

 

XIII Forum Historykow Wojskowosci Gdynia 2016 Tom IV Miedzy powolaniem a swiadomym wyborem Suplement Oswiecim 2016

Między powołaniem a świadomym wyborem. Suplement, t. IV, XIII Forum Historyków Wojskowości Gdynia 2016, Oświęcim 2016

Czwarty tom wydawnictwa o powinnościach żołnierskich jest kontynuacją rozważań nad skomplikowanymi i ogromnie zróżnicowanymi kwestiami relacji żołnierz - społeczeństwo, żołnierz – państwo. Podkreślając wielowymiarowość tematu, wskazując na pierwiastki szczegółowe, udało się grupie humanistów, którym nieobca jest problematyka wojska i wojskowości w perspektywie czasów minionych, teraźniejszości jak i bliskiej nam przyszłości, podjąć bogatą w swym wymiarze merytoryczny dyskusję nad różnorodnością żołnierskich postaw.

 

 

 

Stanislawow i Ziemia Stanislawowska w II Rzeczypospolitej Wojskowosc bezpieczenstwo spoleczenstwo kultura Warszawa Stanisławow 2016

Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w II Rzeczypospolitej Wojskowość - bezpieczeństwo - społeczeństwo – kultura, Warszawa - Stanisławów 2016

Choć spotykający się na konferencji w Iwano-Frakiwsku historycy zajmują się niekiedy wręcz skrajnie różnymi aspektami historii najnowszej, łączy ich jedno – Stanisławów. Wszyscy w swoich badaniach postanowili poświecić części swej aktywności naukowej dziejom właśnie tego miasta. Wspomniana różnorodność specjalizacji badaczy dziejów, podwyższa tylko jej atrakcyjność. Podczas niektórych wystąpień poruszana była tematyka poważna, w innych niekiedy także zabawna – za każdy jednak razem niezwykle ważna i dotąd nieodkryta.

 

 

 

Sila niepokonana Tom I Dzieje rzemiosla w Gdyni w latach 1920 1956

Siła niepokonana, t. I, Dzieje rzemiosła w Gdyni w latach 1920-1956, Gdynia 2017

Trójautorska monografia jest pierwszą próbą usystematyzowania wiedzy o gdyńskiej drobnej przedsiębiorczości do roku 1956. Celem publikacji jest przedstawienie genezy rzemiosła gdyńskiego, jego udziału w dziele budowy miasta portowego Gdyni, losów rzemiosła w tragicznym okresie wojny i okupacji, oraz w trudnej dla inicjatywy prywatnej rzeczywistości powojennej.

 

 

 

 

Po stronie Pamięci i dialogu. Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w dobie przemian społecznych i narodowościowych XIX i pierwszej połowy XX wieku, t. I, Polityka - wojskowość, Warszawa - Stanisławów 2017. 

Całość publikacji stanowią studia i szkice z szerokiego zakresu poznawczego historii miasta Stanisławowa i Małopolski Wschodniej. W tomie I odnajdujemy dwa obszary badawcze: politykę i wojskowość, grupujące w sumie 21 tekstów. W obu zasadnym było przedstawienie publikowanych treści w ujęciu chronologiczno-rzeczowym. Tytułowe odniesienie, będące parafrazą słów Stanisław Vincenza, w swej uniwersalności stanowić powinno dla każdego czytelnika punkt wyjścia do własnych refleksji nad poruszanymi w publikacji zagadnieniami.

 

 

Po stronie Pamięci i dialogu. Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w dobie przemian społecznych i narodowościowych XIX i pierwszej połowy XX wieku, t. II, Gospodarka - Kultura - Religia, Warszawa - Stanisławów 2017. 

Drugi tom wydawnictwa jest niejako kontynuacją rozważań nad skomplikowanymi i ogromnie zróżnicowanymi problemami, o których dyskutowano podczas II konferencji o Stanisławowie i Małopolsce Wschodniej. Stanowi wraz z tomem pierwszym integralną część wydawnictwa sygnowanego wspólnym tytułem Po stronie pamięci i dialogu... Odnajdujemy tutaj trzy obszary badawcze, na które składają się: gospodarka, kultura i religia, grupujące 25 tekstów.

 

 

I wojna swiatowa na morzu w opiniach polskich eoretykow i praktykow

I wojna światowa na morzu w opiniach polskich teoretyków i praktyków, Oświęcim 2018

Publikacja przygotowana przez Mariusza Kardasa i Macieja Franza jest pokłosiem kwerendy w ukraińskim archiwum w Iwano-Frankiwsku. Zawiera materiały źródłowe, wraz z ich opisem i omówieniem tematyki, które – zdaniem redaktorów – powinny wejść na stałe do polskiej historiografii i powracać w toku kolejnych prac nad dziejami nie tylko pierwszej wojny światowej na morzu, ale także rozwojem flot wojennych w dwudziestoleciu międzywojennym, opracowań poświęconych polskiej flocie wojennej tego okresu, a także przygotowaniu państwa polskiego do wybuchu drugiej wojny światowej.